AUTODUDER Όροι χρήσης

Last Update: 05-12-2017

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ AUTODUDER:

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
  Η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή Autoduder αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Autoduder Ltd” με έδρα στην Κύπρο, Λευκωσία, οδός Kennedy Avenue αρ. 12 – 14, Τ.Κ. 1087, νομίμως εκπροσωπούμενης, (εφεξής ως “Autoduder“, ή “εταιρεία“).Η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή Autoduder αποτελεί μια online πλατφόρμα B2C μέσω της οποίας προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων συνεργείων αυτοκινήτων ή μικρών επαγγελματικών οχημάτων (εφεξής ως “Συμβεβλημένα Συνεργεία” ή “Συνεργεία“) προς το ευρύ καταναλωτικό κοινό και δη προς ιδιοκτήτες ή κατόχους αυτοκινήτων ή μικρών επαγγελματικών οχημάτων.Μέσω της online αυτής πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μικρών επαγγελματικών οχημάτων, (εφεξής και έκαστος ως “Ιδιοκτήτης” του αυτοκινήτου ή “Χρήστης” της εφαρμογής), μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πλατφόρμα της Autoduder και να πληροφορηθούν για το κόστος της επισκευής ή συντηρήσεως του οχήματός τους και για το Συνεργείο που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης και να κλείσουν online ένα ηλεκτρονικό ραντεβού με το Συνεργείο της επιλογής τους με σκοπό την επισκευή ή συντήρηση (service) του οχήματός τους στην επιθυμητή ημέρα.

 

 1. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:
  Η καταχώρηση των στοιχείων του Ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου στην εφαρμογή ή η χρήση της εφαρμογής από αυτόν ή από κάθε επισκέπτη, συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως το αμάχητο τεκμήριο ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων χρήσης της Autoduder και των τυχόν παραρτημάτων που ευρίσκονται προς εξυπηρέτηση της εφαρμογής, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν αναθεωρημένοι και ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Autoduder.Οι όροι χρήσης της Autoduder δύναται να τροποποιηθούν ελεύθερα κατά την βούληση της Autoduder. Η χρήση της εφαρμογής από τους Χρήστες / Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων συνεπάγεται το αμάχητο τεκμήριο της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων λειτουργίας, ως αυτοί εκάστοτε υφίστανται τροποποιημένοι και αναθεωρημένοι.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ:
 1. Ο εκάστοτε χρήστης / συνεργείο / ενδιαφερόμενος, που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Autoduder αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβη σε τρίτο, ή δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 2. Ο επισκέπτης ή χρήστης που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Autoduder αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου της.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του Χρήστη ή του Συνεργείου χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Κάθε ένας (ενδιαφερόμενος ή χρήστης ή συνεργείο) ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
  Βασική αποστολή της Autoduder είναι πέραν ενός θεμιτού επιχειρηματικού κέρδους, η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών των Συνεργείων αυτοκινήτων και ταυτόχρονα η διαφάνεια και ενίσχυση της πίστης / αξιοπιστίας των Συνεργείων προς το καταναλωτικό κοινό.Κάθε επισκέπτης, μπορεί να αναζητήσει και να εξεύρει μέσω της πλατφόρμας Autoduder το πλέον κατάλληλο εγγεγραμμένο στην πλατφόρμα Συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επιθυμητή επισκευή ή την συντήρηση του οχήματός του, κλείνοντας δωρεάν online ραντεβού σε επιθυμητή ημέρα, αφού πληροφορηθεί για το προσφερόμενο κόστος της επισκευής (η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά).Στη συνέχεια, ο προγραμματισμός του ραντεβού γίνεται online στην πλατφόρμα της Autoduder κατόπιν “προτάσεως του Χρήστη” και “αποδοχής του Συνεργείου“.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά το πέρας του ραντεβού, όπου τόσο το Συνεργείο όσο και ο Χρήστης, αξιολογούν ο ένας τον άλλον online στη πλατφόρμα της Autoduder. Η αξιολογήσεις αυτές καταλήγουν σε βαθμολογίες τις οποίες αμφότεροι φέρουν αθροιστικά εντός της πλατφόρμας της Autoduder.

  Η Autoduder δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας και ο ρόλος της περιορίζεται, άλλως εξαντλείται αυστηρά και μόνον στην προβολή και στην προώθηση των υπηρεσιών του Συνεργείου προς τους Χρήστες / Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και στην διαμεσολάβηση μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας (Συνεργείου) και του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου (Χρήστη) για τον προγραμματισμό του ραντεβού. Η Autoduder ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στα μέρη (Συνεργείο και Χρήστη) και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται έναντι αυτών για την πραγματοποίηση του ραντεβού ή για την εκτέλεσή του, ή ακόμη και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκατέρωθεν των μερών από την ανώμαλη εξέλιξη της σχέσεως τους, ούτε εγγυάται την πληρότητα και επάρκεια των υπηρεσιών του Συνεργείου προς τον Ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Επιπροσθέτως, η Autoduder δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης του αυτοκινήτου από το Συνεργείο, ούτε εγγυάται την επισκευή ή την επιδιόρθωση της βλάβης αυτού, ούτε την τυχόν αστοχία των υλικών ή ανταλλακτικών που θα τοποθετηθούν για την οποία ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανομέα αυτών. Τέλος, η Autoduder δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι οιουδήποτε μέρους (τόσο προς τον Ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, όσο και ως προς το Συνεργείο) ότι στο παραπάνω πλαίσιο της συμφωνίας τους, ο αντισυμβαλλόμενος τους θα εκπληρώσει οιαδήποτε κύρια η παρεπόμενη υποχρέωσή του.

  Οι υπηρεσίες της Autoduder διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης / Χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (downloading) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ SERVICE– ΒΗΜΑΤΑ:
  Κάθε ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτοκινήτου) έχει δωρεάν πρόσβαση στη πλατφόρμα της Autoduder με χρήση Η/Υ, tablet ή smartphone. όπου θα αναζητά τις κατάλληλες προσφορές για την επιθυμητή εργασία συντήρησης ή επισκευής του οχήματος του.Η διαδικασία αναζήτησης και προγραμματισμού ραντεβού service, αποτελείται από τα εξής 2 βήματα:

  (1ο Βήμα – Αναζήτηση)Ο Ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου επιλέγει από την πλατφόρμα της Autoduder, α) το μοντέλο του αυτοκινήτου του και β) την εργασία επισκευής ή συντήρησης που επιθυμεί και αυτόματα (ως αποτέλεσμα της αναζητήσεως του) λαμβάνει στην οθόνη του όλες τις διαθέσιμες προσφορές Service των συμβεβλημένων συνεργείων (εφεξής ως “Προσφορά Service“). Θα εμφανίζονται μόνο οι προσφορές Service που θα ανταποκρίνονται στις ακριβείς απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου.

  Οι Προσφορές Service θα περιλαμβάνουν:

  α) το προ ΦΠΑ κόστος εργασίας και ανταλλακτικών (σε δύο version ήτοι είτε με οικονομικά, είτε με premium brands ανταλλακτικά), όπου ο διαχωρισμός αυτός είναι διαθέσιμος.

  β) τη γενική βαθμολογία του Συνεργείου από Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν ήδη επισκεφθεί το συγκεκριμένο Συνεργείο και έχουν επισκευάσει εκεί το όχημά τους,

  γ) τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το Συνεργείο, καθώς και

  δ) τις (τυχόν) έξτρα παροχές που θα λάβει ο Ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δωρεάν σε περίπτωση που επιλέξει την συγκεκριμένη Προσφορά Service.

  ε) γενικά χαρακτηριστικά του Συνεργείου, όπως εξειδίκευση σε συγκεκριμένες μάρκες αυτοκινήτων ή ώρες λειτουργίας.

  Στις Προσφορές Service δεν θα εμφανίζονται: το όνομα, η διεύθυνση ή άλλο διακριτικό ταυτοποίησης των συνεργείων, καθώς και οποιαδήποτε ανάλυση επί της Προσφοράς (π.χ. ανταλλακτικά, εργασία κλπ).

   

  (2ο Βήμα – Επιλογή)

  Εν συνεχεία, ο Ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα επιλέγει την Προσφορά Service που επιθυμεί και θα κλείνει το ραντεβού αυτόματα. Στη συνέχεια η Autoduder θα διαβιβάζει αυτόματα το κλεισμένο ραντεβού προς το Συνεργείο, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επιτυχής ταυτοποίηση του Χρήστη / Ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου από τη πλατφόρμα Autoduder μέσω της επαλήθευσης του κινητού του τηλεφώνου.

   

  Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας έκαστο των μερών (Χρήστης και Συνεργείο) προβαίνουν έκαστο σε “ανακοίνωση βουλήσεως” αφενός μεν ο Χρήστης προς εμφάνιση του οχήματος του στο Συνεργείο την προγραμματισμένη ημέρα και αφετέρου το Συνεργείο προς διαθεσιμότητα και παροχή της συμπεφωνημένης υπηρεσίας στην προσυμφωνημένη τιμή. Από και δια της “υλικής πράξεως” εκάστου των μερών, ήτοι από και δια της εμφανίσεως του Χρήστη στο Συνεργείο και από και δια της διαθεσιμότητας του Συνεργείου προς παροχή της προεπιλεγείσας υπηρεσίας, καταρτίζεται μεταξύ των μερών συμφωνία με το παραπάνω πλαίσιο.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ:
  Προς αύξηση της αξιοπιστίας της εφαρμογής Autoduder υφίσταται σύστημα αξιολογήσεως των Συνεργείων από τους Χρήστες / Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς και το αντίστροφο.
 1. Μετά την ολοκλήρωση του Service το Συνεργείο αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα αξιολογηθεί από το Χρήστη σύμφωνα με τα κριτήρια της Autoduder, ως αυτά αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα (Παράρτημα ΙΙ – κριτήρια αξιολόγησης).
 2. Οι Ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και τα Συνεργεία αποδέχονται έκαστος τη διαδικασία βαθμολόγησης που έχει τους εξής βασικούς κανόνες:
  –          Σε περίπτωση χαμηλής βαθμολογίας από τον Χρήστη, το Autoduder κατ’ αρχήν θα ζητήσει από αυτόν να αναλύσει τους λόγους της χαμηλής βαθμολογίας.-          Εάν ο Χρήστης δεν τεκμηριώσει τη χαμηλή βαθμολογία ή δώσει τεκμηρίωση κακόπιστη, κακόβουλη, και υποκινούμενη, τότε η χαμηλή βαθμολογία δεν θα καταχωρείται στην εφαρμογή-          Εάν ο Χρήστης τεκμηριώσει έστω και υποκειμενικά τη χαμηλή βαθμολογία τότε το Autoduder θα ρωτά τον Χρήστη αν επιθυμεί επίλυση του παραπόνου του από το Συνεργείο.

  –          Εάν ο Χρήστης επιθυμεί επίλυση, τότε το Autoduder θα μεσολαβήσει μεταξύ Χρήστη και Συνεργείου, με στόχο να ικανοποιηθεί ο Χρήστης και να αλλάξει η βαθμολογία προς το καλύτερο.

  –          Εάν είτε ο Χρήστης δεν επιθυμεί επίλυση, είτε δεν συμφωνήσει με το Συνεργείο, τότε θα υπερισχύει η γνώμη του Χρήστη και η βαθμολογία θα καταγράφεται ακόμα και αν το Συνεργείο διαφωνεί.

  –          Σε περίπτωση που ο Χρήστης καταχωρήσει το οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο εντός της πλατφόρμας της Autoduder που αφορά το Συνεργείο, το Συνεργείο έχει το δικαίωμα να απαντήσει, χωρίς δυνατότητα του Χρήστη να ανταπαντήσει.

  –     Tο Συνεργείο θα έχει επίσης δικαίωμα μετά από κάθε ολοκληρωμένο ραντεβού να βαθμολογήσει τον Χρήστη / Ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου εντός της πλατφόρμας. Η βαθμολογία αυτή δεν θα είναι δημόσια και θα χρησιμοποιείται μόνο για να φιλτράρονται τα αποτελέσματα των συνεργείων.

 1. Σε κάθε περίπτωση υβριστικά σχόλια ή χαρακτηρισμοί που προβάλουν στερεότυπα ή μίσος, θα αφαιρούνται άμεσα από το Autoduder.
 2. Η Autoduder διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε να διαγράφει τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφει μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες, είτε να επικοινωνεί με τους συντάκτες του για να τους ενημερώσει ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα σημεία του που χρήζουν διορθώσεων. Επίσης έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητά από το συντάκτη της αξιολόγησης περαιτέρω στοιχεία για να προβεί σε δημοσίευση της (ενδεικτικά φωτοτυπία παραστατικού, email κλπ).

 

 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Autoduder:
 1. Η Autoduder υποχρεούται να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα τα ευαίσθητα δεδομένα του κάθε Χρήστη, κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογικών υποδομών και συστημάτων προστασίας και κρυπτογράφησης δεδομένων.
 2. Η Autoduder θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων/πληροφοριών που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες και τα Συνεργεία για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας της.
 3. Η Autoduder θα έχει την ευθύνη α) να υπολογίζει, να εμφανίζει και να συνδυάζει με ορθό τρόπο και υπολογισμό τα δεδομένα και τις τιμές που καταχωρούνται από τα Συνεργεία και τους προμηθευτές ανταλλακτικών, β) να διαχειρίζεται με ισότιμο τρόπο και να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες προώθησης των υπηρεσιών των Συνεργείων που συμμετέχουν στην εφαρμογή – χωρίς διακρίσεις, γ) να μην ευνοεί ή να μην υποσκάπτει με αθέμιτο τρόπο κανένα Συνεργαζόμενο Συνεργείο, δ) να μην παρέχει μεμονωμένη διαφήμιση στα Συνεργεία, ούτε εντός της πλατφόρμας, είτε εκτός, με εξαίρεση το δικαίωμα των Συνεργείων να φέρουν το λογότυπο Autoduder ως μέλη του δικτύου, ή να προβάλλουν με δική τους διαφήμιση τη βαθμολογία που έχουν αποκτήσει από τις αξιολογήσεις των χρηστών της πλατφόρμας που έχουν εξυπηρετήσει.
 4. Η Autoduder θα παρέχει πλήρη υποστήριξη στους Χρήστες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας.
 5. Η Autoduder αναλαμβάνει να προτείνει και να παροτρύνει μέσω της πλατφόρμας όλους τους Χρήστες / Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προβούν σε αξιολόγηση των Συνεργείων όπου επισκέφθηκαν.
 6. H Autoduder διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει χαμηλή βαθμολογία Χρήστη προς το Συνεργείο, σε περίπτωση που αυτή αποδεδειγμένα οφείλεται είτε σε σφάλμα λειτουργίας της πλατφόρμας της Autoduder, είτε σε μη αντιμετωπίσιμη αδυναμία εξυπηρέτησης από το συνεργαζόμενο κύκλωμα διανομής των ανταλλακτικών, η οποία δεν σχετίζεται με το Συνεργείο.
 7. Ειδικά, σε περιπτώσεις αδυναμίας του τρίτου συνεργαζόμενου με την Αutoduder δικτύου διανομής να προμηθεύσει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά στις συμφωνημένες τιμές, τότε η Autoduder θα ενημερώνει σχετικά τον Χρήστη προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις, άλλως και σε περίπτωση μη ευρέσεως εναλλακτικής λύσεως ή μη συμφωνίας, το ραντεβού θα ματαιώνεται ή αναβάλλεται προσωρινά αζημίως για αμφότερα τα μέρη.
 8. Η ομάδα υποστήριξης της Autoduder δύναται να συμβάλλει εφόσον το κρίνει απαραίτητο και με τρόπο αντικειμενικό, σε οποιαδήποτε περίπτωση παρεξήγησης ή τριβής μεταξύ Συνεργείου και Χρήστη.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
 1. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Autoduder και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τους Κυπριακούς κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα / Εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 2. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή/και οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
  Ο Χρήστης και το Συνεργείο, αποδέχονται έκαστος την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τους ίδιους με την συμμετοχή τους και με την χρήση της εφαρμογής, από το διαχειριστή του Autoduder, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί αυτά σε τρίτα πρόσωπα με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας – παροχής των υπηρεσιών της Autoduder και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της Autoduder θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 138(I)/2001 και όλες τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενη στην τήρηση των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 όπως και να συμμορφώνεται σχετικά για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – NEWSLETTERS:
  Η Autoduder διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής για την αποστολή αυτόματων email που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, αλλά και email ενημερωτικού χαρακτήρα (newsletters). Στην περίπτωση των email ενημερωτικού χαρακτήρα ο Χρήστης ή το Συνεργείο μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι ενώ στην περίπτωση που έχει επιλέξει να μην τα λαμβάνει μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται. Η Autoduder διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα. Η Autoduder μπορεί να αποστείλει email για τους ακόλουθους σκοπούς (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

  • Μετά την τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού Χρήστη ή Συνεργείου.
  • Μετά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικού Ραντεβού Service προς ενημέρωση ή / και υπενθύμιση Αυτής.
  • Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει.
  • Για την αποστολή πληροφοριών κρίσιμων για την διεκπεραίωση των συναλλαγών (στοιχεία κράτησης, ακυρώσεις κρατήσεων κ.α.).
  • Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter).
  • Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
  • Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / χρηστών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της Autoduder και των συνεργαζόμενων συνεργείων.

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
 1. Η Autoduder δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Συμβεβλημένα Συνεργεία ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη των υπηρεσιών Service.
 2. Η υφιστάμενη συναλλακτική σχέση διέπει τα συμβαλλόμενα μέρη και εν προκειμένω τους Ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων (και χρήστες της εφαρμογής) και Συμβεβλημένα συνεργεία και μόνον αυτά.
  Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Autoduder δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης ή ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της Autoduder στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 1. Επισημαίνεται ότι η Autoduder δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα / παροχές / υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των ηλεκτρονικών ραντεβού και των έξτρα προσφορών που δύναται να τις συνοδεύουν, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Πελάτη είναι το εκάστοτε Συνεργείο.
 2. Η Autoduder δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
 3. Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τα Συνεργεία. Για αυτό το λόγο, τα συνεργεία έχουν πρόσβαση σε ειδική διαχειριστική ιστοσελίδα μέσω της οποίας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή της Autoduder. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή / και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε Συνεργείο διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

 

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
 1. Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης / Συνεργείο μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες / μέλη / επισκέπτες / συνεργεία να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
 2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:
 1. Η χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και ιστοσελίδων των συμβεβλημένων Συνεργείων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσεως και των παραρτημάτων τους, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με τους παρόντες.
 2. Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης διατίθενται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορούν να αποσταλούν μετά από γραπτό αίτημα.
 3. Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 4. Η Autoduder διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.
 5. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια της Λευκωσίας και εφαρμοστέο δίκαιο το Κυπριακό.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 5 Δεκεμβρίου 2017